Adatkezelési Nyilatkozat

 

 

Informatikatörténeti Fórum
(iTF) Adatkezelési Nyilatkozata

Hatályos: 2016. február hónaptól

1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője az Informatika Történeti Fórum (itf.njszt.hu weboldal) – továbbiakban ITF – üzemeltetője, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (Székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 16.; Nyilvántartási száma: 01-02-0000418; Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék).

2. Jogszabályoknak való megfelelés
Az Adatkezelési Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jog-szabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság iTF Adatkezelési Nyilatkozata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az “Online Privacy Alliance” ajánlásainak.

3. Fogalom-meghatározások
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzé-se, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhető-vé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfele-lő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelünk.

Olyan személyes adatokat, ahol az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna az Infotv. 6.§ (1) bekezdése b.) pontja alapján akkor kezelünk, ha azokat már korábban nyilvánosságra hozták, vagy azok kezelése az informatika történe-tének feldolgozására, történeti emlékezetét szolgáló közkincsnek minősülő gyűjtemény lét-rehozásához, bővítéséhez és fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.

5. Adatvédelmi irányelvek
Adatkezelésünk során mindvégig tekintettel vagyunk az érintett személy becsületének, jóhirnevének vagy egyebekben személyiségi jogainak tiszteletbentartására.
Személyes adatot kizárólag az ITF Felhasználási Feltételekben meghatározott céljának megfelelően, és csak az annak megvalósítása érdekében szükséges körben kezelünk.
Az adatkezelésünk minden szakaszában megfelel a céljának.
Adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az informatikai gyűjte-mény, a magyar informatika történet bemutatásához szükséges és arra alkalmas.
Az adatkezelést és adatfeldolgozást kizárólag az ITF oldalának üzemeletetői végzik non-profit tevékenységük keretében.
Az adatokat más személy részére nem adjuk át sem adatkezelési sem adatfeldolgozási céllal, azonban a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel gyűjteményünket közkincsként az internet felhasználók nyilvánossága számára szabadon elérhetővé, olvashatóvá, kereshető és kutathatóvá tesszük.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az általunk kezelt és nyilvánosságra hozott személyes adatokat bárki felhasználhatná és azokkal az érintett személy engedélye nélkül adatkezelési vagy feldolgozási tevékenységet végezhetne.

6. Az adatok minősége
Kizárólag tisztességesen és törvényesen megszerzett adatokat dolgozunk fel és kezelünk.
Az adatokat csak a meghatározott és törvényes célunkra tároljuk és használjuk fel, és e célon nem terjeszkedünk túl.
Törekszünk az általunk kezelt adatok pontosságára és az ITF tevékenységéhez és céljához illeszkedő módon azok időszerűségére.
Különleges adatot nem kezelünk.
A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat gene-rál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
A weboldalra történő belépéssel és annak böngészésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője az előzőekben ismertetett terjedelemben a személyes adata-ikat kezelje. A honlap használatához a megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

7. Az adatkezelés célja
Az informatika történetének feldolgozása, történeti emlékezetét szolgáló közkincsnek minősülő gyűjtemény létrehozása, amellyel az ez irányú kutatásokat, oktatást, művelődést és információszerzést szolgáljuk.
Az ITF által megvalósított személyes adatok kezelésének célja a weboldal szolgáltatásai-nak nyújtása és annak felhasználói részére a szolgáltatások igénybevételének biztosítása.

8. Az adatbiztonság
Az ITF nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az általa kezelt adatokat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges hatóság részére teljesített adatszolgáltatást. A kezelt személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Az ITF köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti az érintett személyt és a felhasználóit bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

9. Cookie kezelési nyilatkozat
A weboldalak praktikus és hasznos technikákkal fokozzák felhasználóbarát jellemzőiket, és igyekeznek a lehető legérdekesebbé tenni az oldalt minden egyes látogató számára. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználók számítógépein tárolnak. A cookie-kban tárolt információk arra is felhasználhatók, hogy kövessék böngé-szését az ugyanazon cookie-kat alkalmazó weboldalak között. A cookie-kat időtartamuk és a létrehozó személye szerint osztályozzuk. Az ITF tájékoztatja a felhasználót a weboldalán használt cookie-król, valamint azok felhasználási céljáról. A cél háromszoros: garantálja személyes adatainak védelmét, a felhasználóbarát működést, valamint weboldal finanszíro-zását
Az ITF cookie-kat alkalmaz látogatói statisztikák elkészítéséhez, továbbá az oldalon történő navigálás során a felhasználó preferenciájának rögzítéséhez. A különböző típusú cookie-k különféle célokat szolgálnak.
A folyamat cookie-k csak átmenetileg tárolódnak a felhasználó számítógépe memóriájában, és kizárólag a felhasználó eseti böngészésének befejezéséig. A folyamat cookie-k nem tárolódnak hosszú ideig a felhasználó számítógépén, és mindig eltűnnek, amikor a felhasználó befejezi a böngészést.
Az állandó cookie-k hosszú időre mentenek egy fájlt a felhasználó számítógépére; az ilyen típusú cookie-k lejárati dátummal rendelkeznek. Az állandó cookie-k segítenek a weboldalaknak a felhasználói információk és beállítások megjegyzésében, ha a jövőben a felhasználó újra ellátogatna az oldalra. A lejárati dátumot követően a cookie automatikusan törlésre kerül, amikor a felhasználó visszatér az azt létrehozó weboldalra.
A közvetlen cookie-kat a felhasználó által meglátogatott domain állítja be, és csak ez az oldal olvashatja. Főként olyan információk tárolására szolgálnak, mint a felhasználó egyéni beállításai arra az esetre, amikor a felhasználó ismét ellátogat az oldalra.
Mivel a cookie-k hagyományos szövegfájlok, a legtöbb szövegszerkesztő vagy szövegfeldolgozó programmal megtekinthetők. A cookie-kra kattintva a felhasználó megnyithatja őket, a különféle böngészők beállításainál.
A cookie-k korlátozására vagy blokkolására szintén a böngésző beállításaiban van lehetőség.
A felhasználó nyilatkozhat úgy is, hogy a böngésző egyáltalán ne helyezhessen el cookie-kat a számítógépén, vagy beállíthatja a böngészőt úgy, hogy minden értesítést megkapjon a cookie-k elhelyezéséről. A felhasználónak az egyes cookie-k visszautasítására és eltávolítására is lehetősége van, azonban ha nem engedélyezi a cookie-kat, nem garantálható a weboldal megfelelő működése. Az oldal egyes funkciói elveszhetnek, illetve bizonyos web-oldalakat a felhasználó nem tud majd megtekinteni. A cookie-k letiltása nem jelenti azt, hogy a felhasználó számára nem láthatóak a hirdetések.
Az internet és a weboldalak működését figyelembe véve nincs mindig rálátásunk arra, hogy harmadik felek milyen cookie-kat helyeznek el weboldalunkon keresztül. Ez különösen igaz azon esetekre, amikor weboldalunk úgynevezett beágyazott elemeket tartalmaz: szöveget, dokumentumokat, képeket vagy rövid filmeket, amelyek egy másik fél tárol, de a mi webol-dalunkon vagy azon keresztül tekinthetők meg.

10. Az érintettek jogai
Az érintett személy és az oldal felhasználója bármikor tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett személy és az oldal felhasználója tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől.

11. Jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük az érintett személyeket és az oldal felhasználóit, hogy ha úgy érzik, hogy az ITF megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk az érintett személyeket és az oldal felhasználóit, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

12. Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

A jelen adatvédelmi nyilatkozat közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad.

Az ITF bármikor jogosult a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítására.
A módosított Adatvédelmi Nyilatkozat ugyancsak közzététele napjától hatályos.


Létrehozva: 2017.11.02. 14:01

Utolsó módosítás: 2017.11.03. 10:45

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás